Szkolenia otwarte

Tytuł szkolenia:

Praktyka tworzenia i realizacji umów w zamówieniach publicznych

Kiedy:
data
23.05.24
1 dzień
Gdzie:
mapa

Szkolenie online,

wirtualna sala szkoleniowa
Opis szkolenia:

Adresaci szkolenia:

 • Osoby tworzące umowy po stronie zamawiającego – prawnicy, osoby merytorycznie odpowiedzialne za OPZ i wymogi realizacyjne, osoby nadzorujące wykonanie umowy;
 • Osoby odpowiedzialne za ofertowanie, analizę ryzyka, nadzorujące realizacje umów po stronie wykonawców;
 • Osoby odpowiedzialne za wydatkowanie środków publicznych.

 

Cele szkolenia:

 • Przekazanie uczestnikom przekrojowych informacji w zakresie praktyki tworzenia umów o zamówienie publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem specyficznych wymogów i odrębności, jakie wynikają z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Wskazanie najistotniejszych ryzyk, jakie towarzyszą zamawiającym i wykonawcom (oraz podwykonawcom) podczas realizacji ww. umów, zwłaszcza w kontekście zmian i nowych rozwiązań obowiązujących od 2021 roku. Zaznajomienie uczestników z praktyką unikania i rozwiązywania sporów często występujących na etapie realizacji umów o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Korzyści ze szkolenia:

 • Przekrojowa wiedza w zakresie tworzenia bezpieczniejszych zapisów umownych i wymogów ustawowych niejednokrotnie warunkujących skuteczność wielu rozwiązań, takich jak kary umowne, waloryzacja, odstąpienie od umów, itd.
 • Praktyczne umiejętności w zakresie dochodzenia roszczeń przez wykonawców – za roboty dodatkowe i inne świadczenia przekraczające zakres umowy. 
 • Umiejętność oceny ryzyka dla poszczególnych stron umowy – zarówno zamawiających, jak i wykonawców (oraz podwykonawców).  
 • Możliwość zapoznania się z bieżącymi trendami w zakresie unikania i rozwiązywania sporów ujawniających się w trakcie realizacji umów o zamówienie publiczne.
 • Większa pewność prawidłowości wydatkowania środków publicznych.

 

Metodyka:

1. Przekrojowo – przekazanie wiedzy z różnych dziedzin prawa, mających zastosowanie dla umów o zamówienie publiczne: ustawa Pzp, Kodeks Cywilny, Prawo budowlane, Prawo autorskie, itd.;

2. Praktycznie – trener jest adwokatem i na co dzień pomaga w tworzeniu umów, przeprowadza analizy ryzyka dla różnych stron umowy, reprezentuje zamawiających i wykonawców w sporach sądowych, zawieraniu ugód, itd.;

3. Aktywnie – uczestnicy mają możliwość zapoznania się z przykładami błędów i sposobami ich unikania, elementem zajęć są warsztaty tworzenia zapisów umownych, ocena przykładów z praktyki, symulacja sytuacji spornych i metod ich rozwiązywania.   

Trener:
Monika Kokosińska

Monika Kokosińska, adwokat – właściciel kancelarii od 2014 roku. Trener – praktyk.

Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie prawa zamówień publicznych, RODO oraz szeroko pojętego prawa kontraktowego i sporów sądowych, w szczególności dot. udzielania zamówień publicznych, obsługi procesu inwestycyjnego, w tym realizacji umów na warunkach kontraktowych FIDIC.

Doświadczenie w zakresie zamówień publicznych zdobyła m. in. podczas pracy w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, w biurze budowy Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu oraz w kancelariach adwokackich (aplikacja adwokacka i egzamin przed ORA we Wrocławiu). Obecnie prowadzi samodzielną kancelarię, obsługując interdyscyplinarnie proces udzielania zamówień, sporów sądowych, mediacji, świadczy stałą obsługę prawną dla wielu podmiotów w ww. zakresie.

Od 2010 roku reprezentuje wykonawców i zamawiających, najczęściej z branży budowlanej w sporach sądowych dotyczących realizacji i rozliczenia procesów inwestycyjnych oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą. Udziela prawnego wsparcia dla inwestorów publicznych i komercyjnych (sporządzanie dokumentacji postępowania od strony formalnoprawnej, projekty umów, obsługa postępowań, formalna weryfikacja złożonych ofert i innych oświadczeń i dokumentów od wykonawców, reprezentacja przed KIO i sądami powszechnymi, opinie prawne), współpracuje z Inżynierami kontraktu przy inwestycjach FIDIC. Prowadzi szkolenia w zakresie ww. tematyki dla zamawiających, inżynierów kontraktu, wykonawców oraz podmiotów kontrolujących udzielanie zamówień publicznych. W ramach tej praktyki realizuje szkolenia otwarte i dla wskazanych klientów (szkolenia dedykowane, zamknięte), w tym również szkolenia specjalistyczne dla branż: budowalnej, informatycznej, medycznej i innych. Posiada bogate doświadczenie w sporządzaniu wszelkich typów umów, ich analizie ze wskazaniem ryzyk dla poszczególnych stron procesu inwestycyjnego lub udzielania zamówień publicznych. Bieżąca praktyka sądowa w sporach na gruncie kontraktów publicznych i nie tylko, dostarcza wielu ciekawych przykładów również na potrzeby szkoleń i warsztatów.

Program:

1.    Specyficzne dla zamówień publicznych aspekty tworzenia umów – wprowadzenie;

2.    Zasada swobody umów i jej ograniczenia wynikające z przepisów o zamówieniach publicznych;

3.    Nomenklatura zamówieniowa w umowach;

4.    Forma umowy o zamówienie publiczne, pełnomocnictwa, terminy zawierania i obowiązywania umów;

5.    OPZ – wymogi dotyczące opisu przedmiotu umowy o zamówienie publiczne:
a)    Zasada równego traktowania wykonawców i ochrony konkurencji, przejrzystość, adekwatność;
b)    Formuła równoważności;
c)    Specyfika OPZ na roboty budowlane – projekt architektoniczno – budowlany, program funkcjonalno – użytkowy;
d)    Praktyczne przykłady błędów w opisach przedmiotu umowy z różnych branż (IT, medyczne, itd.);
e)    Wymogi w zakresie zatrudniania osób przez wykonawców i podwykonawców w oparciu o umowę o pracę;

6.    Przegląd najczęściej stosowanych typów umów:
a)    Umowa o roboty budowlane;
b)    Dzieło;
c)    Zlecenie – umowa o świadczenie usług;
d)    Sprzedaż, najem, dzierżawa, dostawa;
e)    Licencja, umowy wdrożeniowe;

7.    Postanowienia umowne dot. zapłaty wynagrodzenia:
a)    Rodzaje wynagrodzeń – obmiarowe, ryczałtowe, mieszane;
b)    Terminy płatności;
c)    Zapłata, potrącenie wzajemnych wierzytelności;

8.    Waloryzacja – wymogi ustawowe, przykłady z praktyki;

9.    Kary umowne – skuteczne zapisy i realizacja, przykłady błędów, ewolucja w orzecznictwie sądów i Krajowej Izby Odwoławczej;

10.    Postanowienia dot. podwykonawców:
a)    Ograniczenia tzw. „kluczowego zakresu”;
b)    rozliczenia, bezpośrednia zapłata, 
c)    ochrona podwykonawców robót budowalnych z art. 647[1] KC w praktyce;

11.    Prawa autorskie, ochrona danych osobowych, tajemnica przedsiębiorstwa – najważniejsze wymogi ustawowe;

12.    Zmiany do umowy o zamówienie publiczne:
a)    ograniczenia ustawowe;
b)    przesłanki z ustawy Pzp;
c)    praktyczne wskazówki dot. formułowania klauzul umownych w zakresie możliwości wprowadzania zmian;
d)    narzędzia elastyczności w umowie – prawo opcji, zamówienia podobne, jednostronne ograniczanie zakresu zamówienia przez zamawiającego;

13.    Gwarancja i rękojmia za wady – różnice, praktyka zapisów umownych;

14.    Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – forma, zasady rozliczenia i zwrotu; 

15.    Ryzyka umowne:
a)    Zasady wynikające z przepisów KC i PZP;
b)    Analiza potrzeb i wymagań a wzrost ryzyka po stronie zamawiającego;
c)    Zasada ryzyka po stronie autora umowy;
d)    Konsekwencje wynikające z przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu i zwrotu świadczenia nienależnego (KC);

16.    Odstąpienie od umowy – przesłanki ustawowe, zasady skutecznego zastrzeżenia umownego, skutki odstąpienia od umowy;

17.    Klauzule zakazane w umowach o zamówienie publiczne;

18.    Spory dot. umów – mediacje, arbitraż, postępowania sądowe – praktyczne aspekty bieżącego gromadzenia materiału dowodowego;

19.    Dyscyplina finansów publicznych – wpływ na tworzenie i realizację umów o zamówienie publiczne, formalne aspekty dokumentowania czynności. 
 

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:

 • szkolenie realizowane przez praktyka Eksperta ZEM
 • certyfikat
 • e-konsultacje po szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
 • dostęp do platformy szkoleniowej
 • udział w profesjonalnym szkoleniu on-line

Udostępnij:

Kontakt ws. szkolenia:

Zgłoszenie
Miasto:
Szkolenie online
Termin szkolenia:
23.05.24
Inwestycja:
590 PLN netto
Rabat:
2 uczestników - 5%
3 uczestników - 10%
więcej - porozmawiajmy

Polecane kursy i szkolenia otwarte

Termin:
data
22.04.24
data
1 dzień
Miejsce:
data

Szkolenie online,

wirtualna sala szkoleniowa
Inwestycja:
690 PLN
Termin:
data
24.04.24
data
1 dzień
Miejsce:
data

Szkolenie online,

wirtualna sala szkoleniowa
Inwestycja:
590 PLN
Termin:
data
25.04.24
data
1 dzień
Miejsce:
data

Szkolenie online,

wirtualna sala szkoleniowa
Inwestycja:
590 PLN
Termin:
data
26.04.24
data
1 dzień
Miejsce:
data

Szkolenie online,

wirtualna sala szkoleniowa
Inwestycja:
560 PLN
Termin:
data
23.05.24
data
1 dzień
Miejsce:
data

Szkolenie online,

wirtualna sala szkoleniowa
Inwestycja:
590 PLN

Wybrane referencje:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Zobacz referencje Zobacz referencje Zobacz referencje
Urząd Miasta Krakowa
Projekty szkoleniowe: Kultura Pro-Kliencka – cykl warsztatów w zakresie profesjonalnej obsługi klienta (112 dni szkoleniowych) oraz KPA (5 grup szkoleniowych)
Zobacz referencje Zobacz referencje Zobacz referencje
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Cykl 6 szkoleń
Zobacz referencje
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Cykle szkoleniowe             
Zobacz referencje Zobacz referencje Zobacz referencje
Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
Cykl szkoleń specjalistycznych (65 dni szkoleniowych, 43 grupy szkoleniowe) w ramach projektu „Profesjonalny urząd gwarancją rozwoju regionu”. Zarządzanie strategiczne w administracji  Planowanie strategiczne w administracji ...
Zobacz referencje
Starostwo Powiatowe w Żywcu
Cykl szkoleń (86 dni szkoleniowych, 46 grup szkoleniowych) w ramach projektu „Akademia Dobrego Rządzenia”, współfinansowanego ze środków EFS. Praca z tzw. Trudnym klientem Budowanie pozytywnego wizerunku urzędnika Kodeks Postępowania...
Zobacz referencje
Starostwo Powiatowe w Limanowej
Cykl 11 usług szkoleniowych (29 dni szkoleniowe, 594 osoby w 27 grupach szkoleniowych) w ramach projektu pn. "Wyższa jakość i wzrost kompetencji urzędniczych = sprawny samorząd Powiatu Limanowskiego" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach...
Zobacz referencje
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Zobacz referencje Zobacz referencje Zobacz referencje Zobacz referencje
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Szkolenia:  "Prawo zamówień publicznych w projektach finansowanych ze środków UE", "Prawo wodne", "Komunikacja z klientem zewnętrznym" 
Zobacz referencje Zobacz referencje Zobacz referencje
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Cykl szkoleń: Zarządzanie    personelem;  Profesjonalna   obsługa interesanta;  Bezpieczeństwo informacji w jednostce samorządowej; Nowelizacja ustawy o finansach publicznych; Zamówienia publiczne z uwzględnieniem środków...
Zobacz referencje Zobacz referencje
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz!

Zaufało nam już ponad 10 000 FIRM I INSTYTUCJI